Domy Studenckie
DOMY STUDENCKIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZARZĄDZANE PRZEZ FUNDACJĘ BRATNIAK:

ŻACZEK, PIAST, NAWOJKA, BYDGOSKA

Na mocy decyzji Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja “Bratniak” przejęła w zarząd cztery domy studenckie UJ.
W roku 1992 Dom Studencki Żaczek i Piast, dwa lata później Dom Studencki Bydgoska i Nawojka.
Do najważniejszych zadań statutowych Fundacji należy poprawa zaplecza socjalno - bytowego studentów. Dzięki współpracy z Władzami Uczelni i Samorządem Studentów UJ Fundacja mogła wywiązać się z powyższego zadania przeprowadzając na terenie poszczególnych zakładów oprócz remontów bieżących kluczowe, wysokonakładowe inwestycje w tym między innymi:
instalacje wewnętrznych sieci komputerowych, sieci telewizji kablowej, zakup nowoczesnych centrali telefonicznych lub modernizację starych, stworzenie pracowni komputerowych, pomieszczeń lektorium , bawialni dla dzieci, sal imprezowych i telewizyjnych, wykonanie przyłączy gazowych, modernizację kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzenie kodowanego systemu kluczy, przeprowadzanie remontów generalnych DS. Żaczek, Nawojka.

Planując kolejne inwestycje wymagające wysokich nakładów pieniężnych (m.im. kotłownia gazowa w DS Żaczek i Bydgoska, remont skrzydła środkowego w DS Nawojka. remont elewacji zewnętrznej DS Piast) Fundacja koncentruje się na pozyskiwaniu środków finansowych. W poszczególnych zakładach Fundacji prowadzana jest działalność gospodarcza (wynajem pomieszczeń użytkowych, powierzchni reklamowych, prowadzenie kawiarni i klubu studenckiego, i w końcu działalność hotelowa ). Środki pozyskane dzięki prowadzonej działalności gospodarczej, w tym głównie z działalności hotelowej przekazywane są na cele statutowe m.in. poprawę zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów, poprzez:remonty i modernizacją domów studenckich.

Fundacja Bratniak będąc gestorem domów studenckich, nie dysponuje miejscami w zarządzanych przez siebie akademikach. Skierowania do wszystkich domów studenckich, również tych zarządzanych przez Fundację przydzielane są na mocy stosownych przepisów przez odpowiednie komisje Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W celu zamieszkania w jednym z akademików należy przedłożyć stosowne dokumenty w sekretariatach uczelni lub w Samorządzie Studentów UJ.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat przydziału miejsc do domów studenckich udziela Samorząd Studentów.
Siedziba Samorządu Studentów znajduje się w przyziemiach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24.